Молекуларна детекција на патогени

Анализи

{"cpt":"service","style":"2","columns":"3","show":30,"from_category":["molekularna-detekczija-na-patogeni"],"order":"ASC","orderby":"title"}

Панелот вклучува истовремена детекција и идентификација на SARS-CoV-2, Influenza A+B и Хуманиот респираторен синцитиелен вирус (RSV) од респираторни примероци.

Ракот на грло на матка е предизвикан од Хуман папилома вирус. Одредени генотипови на овој вирус се почесто се асоцираат со овој проблем.

Причинителите предизвикуваат вирусен гастроентерититис и најчестите вируси кои ги предизвикуваат овие хоспитализации се вирусите од групите на Ротавируси, Норовируси и Астровируси.

Тестот врши квалитативна и квантитативна анализа за детекција на SARS-CoV-2 вирусот. Вршиме детекција на 3 познати гени кои се присутни кај вирусот RdRp генот, E генот и N генот.

Причинителите на сексуално преносливите инфекции се елиминираат по одреден временски период, додека други се повторуваат, а некои остануваат во телото асимптоматски, овозможувајќи развој на сексуално преносливата болест предизвикувајќи последици како што се инфламации на урогениталниот систем, неплодност, па дури и развој на канцер.

Идентификација на генетски полиморфизми и други мутации

Анализи

{"cpt":"service","style":"2","columns":"3","show":30,"from_category":["identifikaczija-na-genetski-polimorfizmi-i-drugi-mutaczii"],"order":"ASC","orderby":"title"}

Аполипопротеинот Е (apoE) e протеин чии различни изоформи се поврзани со варијации на нивото на масти и липопротеини, а со тоа и појава на КАРДИОВАСКУЛАРНИ заболувања.

Вродени мутации на Y хромозомот се почеста причина за машка неплодност.
Со Real Time PCR тестирање се овозможува квалитативна детекција на Y хромозомски микроделеции кои директно влијаат на овој проблем.

Ракот на дојка и простата се најчестите малигноми кај луѓето. Нивната прогноза зависи од времето на дијагностицирање на болеста.

EGFR (рецептор на епидермален фактор на раст) е протеин на клетките кој им помага да растат. Мутацијата во EGFR генот може да предизвика неконтролирана делба и раст а со тоа и развој на канцер.

Генот K-ras се наоѓа на 12ти хромозом и има голема улога во развојот на одредени хумани тумори.

Дебелината и дијабетот се поврзани со физиолошки промени кои можат да предизвикаат развој на метаболички нарушувања кои водат кон долготрајни патолошки состојби, вклучувајќи кардиоваскуларни компликации, невропатија, ретинопатија, нефропатија и натамошно намалување на квалитетот на животот и зголемен ризик од морталитет.

Комбинација од негативни влијанија (гојазност, пушење, канцер, операции, дијабет, хормонска терапија) и варијации во гените одговорни за системот за коагулација (згрутчување на крвта), може да доведат до појава на кардиоваскуларни болести.

Фолната киселина (витамин Б9) е хидросолубилен витамин, потребен за нормална функција на кардиоваскуларниот и имунолошкиот систем. Недостатокот на фолна киселина може да предизвика мегалобластна анемија кај возрасните и може да го зголеми ризикот од дефекти на невралната туба за време на бременоста.

Интолерантност на глутен или целијакија, како состојба се карактеризира со воспаление на слузницата на тенкото црево како последица на имуна реакција предизвикана од внесен глутен.

Фармакогенетика- генотипизирање на гени вклучени во метаболизам на лекови

Анализи

{"cpt":"service","style":"2","columns":"3","show":30,"from_category":["farmakogenetika-genotipizirane-na-geni-vklucheni-vo-metabolizam"],"order":"ASC","orderby":"title"}

CLOPIDOGREL е анти-агрегатен лек, познат под името PLAVIX кој се користи за спречување и за лекување на различни атеротромботични заболувања.

Варфаринот е антикоагулант кој вообичаено се користи за спречување на тромбоза и тромбоемболизам, згрутчување на крвта во крвните садови и миграција на тромб на друго место во телото, соодветно.