AZF Y (Предиспозиција за машка неплодност)

Вродени мутации на Y хромозомот се почеста причина за машка неплодност.

Со Real Time PCR тестирање се овозможува квалитативна детекција на Y хромозомски микроделеции кои директно влијаат на овој проблем.

Прецизна дијагноза е важна за да се утврди причината за азооспермија/олигозооспермија и поставување на соодветна прогноза, терапија и проценка за понатамошни ризици.

Метода

Real Time PCR

Примерок

Полна крв