CLOPIDOGREL (ФАРМАКОГЕНЕТИКА)

CLOPIDOGREL е анти-агрегатен лек, познат под името PLAVIX кој се користи за спречување и за лекување на различни атеротромботични заболувања.  

Употребата на CLOPIDOGREL од пациенти кај кои постои несоодветно делување на лекот генетски одредено  подложат кон зголемен ризик за несакани кардиоваскуларни настани. 

Генетски варијации наCYP2C19 предизвикуваат променет метаболизам на лекот.

Со цел да се избегнат несаканите ефекти на лекот и поставување на соодветна терапија потребно е да се направи молекуларен тест за одредување на генетски варијации во генот вклучен за метаболизмот на clopidogrel.

Метода

Real Time PCR

Примерок

Венска крв