Obesity and diabetes panel

Дебелината и дијабетот се поврзани со физиолошки промени кои можат да предизвикаат развој на метаболички нарушувања кои водат кон долготрајни патолошки состојби, вклучувајќи кардиоваскуларни компликации, невропатија, ретинопатија, нефропатија и натамошно намалување на квалитетот на животот и зголемен ризик од морталитет.

Со оваа анализа се овозможува прецизна детекција  на мутантни гени кои ги зголемуваат ризиците за развој на сите овие состојби.

Генитиката не може да се промене, но можат да се промене начинот на живот за да поттикнат здрави навики во исхраната и физичка активност. Тие промени можат да го подобрат здравјето и квалитетот на животот.

Метода

Real Time PCR

Примерок

Венска крв