HPV (Human papilomavirus)

Ракот на грло на матка е предизвикан од Хуман папилома вирус. Одредени генотипови на овој вирус се почесто се асоцираат со овој проблем.

Двата најчести типови на ХПВ, тип 16 и 18, предизвикуваат 2/3 од сите случаеви на рак на грло на матка и многу абнормални наоди на ПАП тестот.

Real Time PCR тестот е наменет за квалитативна детекција на DNA на 14 високоризични типови, како и идентификација и генотипизација на двата главни типови, ХПВ 16 и ХПВ 18, од примероци од грлото на матката.

Метода

Real Time PCR

Примерок

Брис