Кардио панел (Предиспозиција за зголемен ризик од венска тромбоза и други кардолошки заболувања)

Комбинација од негативни влијанија (гојазност, пушење, канцер, операции, дијабет, хормонска терапија) и варијации во гените одговорни за системот за коагулација (згрутчување на крвта), може да доведат до појава на кардиоваскуларни болести.Со генетско тестирање овозможуваме рана и брза идентификација и предвидување на причинителите за појава на кардиоваскуларни болести а со тоа и добивање на прецизна дијагноза и терапија.

Метода

Real Time PCR

Примерок

Венска крв