WARFARIN (ФАРМАКОГЕНЕТИКА)

Варфаринот е антикоагулант кој вообичаено се користи за спречување на тромбоза и тромбоемболизам, згрутчување на крвта во крвните садови и миграција на тромб на друго место во телото, соодветно. Овој тест открива единечни нуклеотидни полиморфизми (SNPs) во гените клучни за сензитивност на организмот кон оваа терапија. Генетското тестирање за сензитивност на овој антикоагулант може да ја намали стапката на компликации на некои состојби и можен смртен исход со навремено дадена точна и ефективна терапија.

Метода

Real Time PCR

Примерок

Венска крв