Clopidogrel (Фармакогенетика)

CLOPIDOGREL е анти-агрегатен лек, познат под името PLAVIX кој се користи за спречување и за лекување на различни атеротромботични заболувања.

Warfarin (Фармакогенетика)

Варфаринот е антикоагулант кој вообичаено се користи за спречување на тромбоза и тромбоемболизам, згрутчување на крвта во крвните садови и миграција на тромб на друго место во телото, соодветно.